HomeContact
Regulamin Wewnętrzny

Regulamin Wewnętrzny Szkoły Podstawowej w Mojuszu

1. Prawa i obowiązki ucznia określa Statut Szkoły Podstawowej w Mojuszu.

2.Uczeń powinien:

a) systematycznie uczęszczać do szkoły na wszystkie zajęcia obowiązkowe i zajęcia dodatkowe, na które wyrazili zgodę jego rodzice/prawni opiekunowie;

b) być zawsze przygotowanym do zajęć, posiadać potrzebne przybory, chętnie wykonywać zadania dodatkowe;

c) przychodzić punktualnie do szkoły, nie spóźniać się na zajęcia bez powodu;

d) usprawiedliwiać terminowo nieobecności tj. do 3 dni  po powrocie do szkoły,

e) posiadać dzienniczek ucznia, w którym widnieje wzór podpisu rodziców!,
i w którym prowadzi się wszelką korespondencję z rodzicami, a także notuje oceny postępów w nauce;

f) uzupełniać powstałe w wyniku nieobecności braki w materiale na zasadach uzgodnionych z nauczycielami;

g) jeżeli uczeń w czasie trwania lekcji jest nieobecny, bo bierze udział w konkursach lub innych wyjściach, nauczyciel lub wychowawca wpisuje literę K , Z lub W
w dzienniku zajęć. Nieobecność ta nie zwalnia z przygotowania na następną lekcję
z omawianego na tej godzinę tematu. Godzina ta nie musi być usprawiedliwiana przez rodziców lub opiekunów prawnych.

h) z zajęć szkolnych zwolnić ucznia mogą:

 • rodzice bądź opiekunowie prawni,
 • wychowawca klasy lub dyrektor szkoły (na wniosek rodziców)

g) poprawiać słabe oceny (dostateczne, dopuszczające, niedostateczne) na zasadach ustalonych z nauczycielami;

h) zgłaszać nauczycielowi przed rozpoczęciem zajęć brak zeszytu, przyborów lub pracy domowej, jak również nieprzygotowanie do zajęć;

i) pytać nauczyciela w momencie niezrozumienia przekazywanych na lekcji treści.

3. Ze względu na bezpieczeństwo uczniowie mają zakaz , po zakończeniu zajęć, na oczekiwanie na rodziców lub prawnych opiekunów poza terenem szkoły, chyba że rodzice/prawni opiekunowie wyraźnie tego sobie życzą (nie dotyczy to jednak dzieci młodszych niż 7 lat – tu dziecko bezwzględnie pozostaje pod opieką szkoły do momentu odebrania go przez rodzica/ prawnego opiekuna lub inną upoważnioną przez nich osobę dorosłą).

4.Dyżury nauczycielskie na korytarzach zaczynają się o 7.45. Nie należy jednak bez ważnego powodu przysyłać dzieci do szkoły przed 7.45 z uwagi na brak porannych zajęć świetlicowych , a zatem brak opieki nad uczniami.

5. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego, nieuczęszczający na katechezę i zajęcia z przygotowania do życia w rodzinie przebywają w szkole przy grupie,  lub (jeśli zajęcia są ostatnią lekcją) wracają do domu.

6. Po zakończeniu zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych uczniowie wracają samodzielnie do domu lub są odwożeni autobusem szkolnym (poza dziećmi poniżej 7 roku życia).

7. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia:

a) galowy: biała bluzka/koszula, czarna/granatowa/ chabrowa spódnica/spodnie;

b) sportowy: biały T-shirt, czarne/granatowe/ chabrowe spodenki / ciemny dres lub strój dyscyplin sportowych, obuwie sportowe na białej podeszwie z właściwościami antypoślizgowymi;

c) strój codzienny ucznia jest schludny, skromny, estetyczny

8. Strój galowy obowiązuje podczas:

a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;

b) ślubowania klasy pierwszej
                                                                                                                        c) akademii szkolnych i imprez okolicznościowych;

d) konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

9. Strój galowy obowiązuje również dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego.

10. Niezastosowanie się do wymogów stroju codziennego i galowego nie ma wpływu na oceny przedmiotowe, może mieć jednak wpływ na ocenę z zachowania.

11. Wygląd zewnętrzny ucznia zależy od niego samego i jego rodziców. Należy w tym zakresie:

a) dbać o schludny i estetyczny wygląd;

b) przestrzegać zasad higieny osobistej.

12. W budynku szkolnym uczniowie chodzą bez nakrycia głowy.

13. Nie należy nosić na szyi smyczy, korali, długich wisiorków – ze względu na bezpieczeństwo dziecka.

14. Zabrania się uczniom:

a) farbowania włosów;

b) malowania twarzy, paznokci;

c) noszenia biżuterii w tym długich kolczyków(sprawy związane z bezpieczeństwem
 i możliwością utraty   przedmiotów wartościowych):

d) noszenia fryzur subkulturowych ( dredy, irokez itp.);

e) robienia tatuaży, percingu,

f) noszenia ubrań z odkrytymi plecami i brzuchem oraz zbyt krótkich spódniczek
i spodenek,

g) przynoszenia do szkoły ostrych narzędzi, materiałów pirotechnicznych, proc,
e-papierosów, napojów energetyzujących i innych środków odurzających .

15. Do kontrolowania wyglądu zewnętrznego uczniów, upoważnieni są:

a) wychowawcy klas (systematycznie);

b) pozostali nauczyciele

c) dyrektor szkoły

16. Pozostali nauczyciele, nie będący wychowawcą ucznia, mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli nie stosują się do ustaleń regulaminu wewnętrznego szkoły
 i mają obowiązek informowania o tym wychowawcy klasowego.

17. Wychowawcy mają obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów
 o fakcie nieprzestrzegania przez ich dzieci ustalonych w szkole zasad.

18. Wygląd zewnętrzny ( nieodpowiedni strój) ucznia nie ma wpływu na oceny
z przedmiotów, ma jednak wpływ na oceny z zachowania.

19. Obuwie zmienne obowiązuje wszystkie dzieci przebywające w budynku szkolnym.

20. Obowiązuje obuwie zmienne z jasną podeszwą i antypoślizgową powierzchnią.

21. Przy każdorazowym wyjściu poza budynek szkoły należy zmieniać obuwie na wyjściowe.

22. W trakcie zmian obuwie wyjściowe pozostaje w szatni szkolnej, a po zakończeniu zajęć obuwie zmienne należy przechowywać w workach na wieszakach.

23. Szatnie uczniowskie podzielono na:

a) pomieszczenie dla punktu przedszkolnego (przedsionek w sali dydaktycznej);

b) pomieszczenie dla dzieci z oddziału przedszkolnego (przedsionek sali dydaktycznej);

c) szatnia dla uczniów klas I-IV ;

d) szatnia dla uczniów klas V-VIII .

24. W szatniach uczniowie pozostawiają odzież wierzchnią, obuwie zmienne, teczki (kiedy wychodzą na zajęcia w terenie lub na salę ćwiczeń).

25. Nie pozostawia się w szatni pieniędzy, wartościowych rzeczy. W przypadku zaginięcia takowych szkoła nie odpowiada za rzeczy utracone. Uczniowie zostawiają je tam na własną odpowiedzialność.

26. Sale lekcyjne są przydzielone nauczycielowi - opiekunowi, który:

a) dba o jej wystrój i estetyczny wygląd;

b) dba o jej wyposażenie, odpowiada za jej stan;

c) zgłasza wszelkie usterki zagrażające bezpieczeństwu uczniów dyrektorowi szkoły lub pracownikowi gospodarczemu i domaga się ich usunięcia;

d) w porozumieniu z dyrektorem szkoły ma prawo dochodzenia winnych spowodowania zniszczeń w sali.

27. Za umyślne spowodowanie zniszczeń sprzętu szkolnego ponoszą materialną odpowiedzialność rodzice ucznia, który sprzęt zdewastował.

28. Pozostali nauczyciele przedmiotów prowadzą w salach zajęcia zgodnie
z rozkładem i mają obowiązek:

a) dbania o ład i porządek w sali, właściwego jej wykorzystywania, odpowiadają też za mienie pozostawione w sali;

b) prowadzenia dochodzenia w sprawie zniszczeń dokonanych w czasie trwania zajęć.

29. Za prawidłowe usadzenie uczniów przy odpowiednio dobranych stolikach
 i wymiarowych krzesłach odpowiada nauczyciel wychowawca danej klasy.

30. Każdy nauczyciel prowadzący zajęcia w danej klasie odpowiada za zachowanie odpowiedniej odległości stolików od tablicy.

31. Przenoszenie wyposażenia z sali do sali jest możliwe wyłącznie za zgodą dyrekcji szkoły lub nauczyciela opiekuna danego pomieszczenia.

32. Uczniowie:

a) po dzwonku na zajęcia ustawiają się parami i czekają na nauczyciela;

b) w przypadku nieobecności nauczyciela zgłaszają ten fakt dyrektorowi szkoły lub nauczycielowi z sąsiedniej sali;

c) wchodzą do sali pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują miejsca zgodnie z jego wskazaniami;

c) dbają o ład i porządek na stoliku i w jego obejściu;

33. Zabrania się uczniom podczas zajęć lekcyjnych:

a) jedzenia i  żucia gumy;

b) posiadania telefonu komórkowego;

c) komentowania dokonań innych uczniów, wyśmiewania koleżanek i kolegów;

d) zaśmiecania sali;

e) chodzenia bez przyczyny i pozwolenia nauczyciela po klasie w trakcie zajęć.

34. Wychodzenie uczniów w trakcie zajęć jest dozwolone tylko w wyjątkowych wypadkach np. nagła potrzeba fizjologiczna.

35. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci niedozwolone jest bieganie po szkolnych holach w czasie przerw, zabawy piłką i rzucanie innymi przedmiotami.

36. Zabronione jest przebywanie uczniów w salach lekcyjnych podczas przerw bez opieki nauczyciela.

37. Sala ćwiczeń znajduje się w budynku Remizy OSP i jest oddalona od budynku szkolnego. W związku z powyższym:

a) uczniowie dochodzą do niej i wracają wyłącznie pod opieką nauczyciela;

b) zabrania się przebywania w sali uczniom bez opieki nauczyciela;

c) sprzęt sportowy wykorzystuje się wyłącznie pod opieką i za pozwoleniem nauczyciela prowadzącego zajęcia.

38. Szatnie w sali ćwiczeń zostały podzielone oddzielnie dla dziewcząt i chłopców.

39. Uczniowie w tych szatniach powinni:

a) właściwie się zachowywać, aby nie narazić na uszczerbek zdrowia własnego
i innych;

b) dbać o ład i porządek; rzeczy pozostawione w szatni należy ułożyć, powiesić na wieszakach;

c) pozostawić po sobie w  ład i porządek.

40. Przerwy międzylekcyjne ustalane są corocznie według harmonogramu dowozów szkolonych i dostaw posiłków ze stołówki.

41. Zakłada się, że długość zwykłej przerwy wynosi 10 minut, a przerwa  na obiad 15 minut.

42. Uczniowie podczas przerw mają prawo do odpoczynku, jest to również czas na załatwienie potrzeb fizjologicznych, spożycie posiłków, wypicie przyniesionych napojów, przejście do sali, w której będą się odbywały kolejne zajęcia.

43. W trakcie przerw uczniowie przebywają na holach szkolnych pod opieką dyżurujących nauczycieli.

44. Uczniom zabrania się wchodzenia do pokoju nauczycielskiego bez wyraźnego polecenia nauczyciela.

45. Przy sprzyjającej pogodzie wymagane jest przebywanie na zewnątrz budynku – za przyzwoleniem dyżurującego nauczyciela.

46. Zabrania się uczniom w czasie przerw:

a) biegania po korytarzach;

b) zachowań zagrażających bezpieczeństwu innych (podstawiania nóg, szturchania, bójek);

c) biegania po klatkach schodowych i zeskakiwania ze stopni;

d) przebywania w szatniach, toaletach i innych zakamarkach szkoły;

e) otwierania okien, wychylania się przez nie, siadania na parapetach;

f) urządzania zabaw zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu;

g) korzystania z placu zabaw bez pozwolenia nauczyciela dyżurującego (w czasie obecności dzieci młodszych zakazuje się przebywania tam uczniom z klas  IV – VIII)

h) wychodzenia na dwór gdy na boisku nie ma nauczyciela dyżurującego.

46. Posiłki wydaje się w stołówce szkolnej:

a) podczas wydawania posiłków mogą w niej przebywać tylko uczniowie otrzymujący posiłki;

b) posiłki wydaje się podczas wyznaczonych przerw;

c) uczniowie są zobowiązani do spożywania posiłków w ciszy i do kulturalnego zachowania się przy stole oraz reagowania na uwagi osób nadzorujących;

c) dzieci z oddziału przedszkolnego i punktu przedszkolnego korzystają ze stołówki po przerwach przeznaczonych dla uczniów starszych klas. Przychodzą na posiłki pod opieką nauczycieli opiekunów.

47. Urządzenia elektroniczne i telefony komórkowe:

a) w szkole obowiązuje całkowity zakaz sprzętów elektronicznych tj: telefony komórkowe, tabletów, odtwarzacze muzyki, gry elektroniczne, aparaty cyfrowe ( o fakcie posiadanego telefonu komórkowego tylko w nagłych przypadkach – trudnej sytuacji rodzinnej, koniecznym kontakcie rodzica  z dzieckiem) uczeń informuje swojego wychowawcę pokazując pisemną prośbę rodzica lub opiekuna prawnego;

b) pozostali uczniowie nie korzystają w szkole z takowych urządzeń;

c) w przypadku złamania regulaminu szkoła nie ponosi  odpowiedzialności.

48. Jeśli uczeń  używa go w trakcie lekcji, przeszkadza w prowadzeniu zajęć słuchając rozmów, łącząc się telefonicznie z rozmówcami, nadając lub odbierając wiadomości tekstowe – nauczyciel odbiera urządzenie i przekazuje je dyrekcji szkoły. Sprzęt będzie do odebrania przez rodziców.

49. Jeśli zaistnieje konieczność kontaktu z rodzicami uczeń i nauczyciel może skorzystać ze szkolnego telefonu. W tym celu prowadzi się ewidencję numerów telefonicznych w dzienniku klasowym.

50. W czasie wycieczek i wyjazdów uczeń może posiadać telefon komórkowy po wcześniejszym uzgodnieniu tego z opiekunem wycieczki (sam odpowiada za urządzenie).

51. Niestosowanie się do powyższego regulaminu w zakresie używania sprzętu elektronicznego ma wpływ na ustalanie oceny z zachowania ucznia.

52. Samorząd uczniowski

a) uczniowie mają prawo do uchwalenia regulaminu Samorządu Uczniowskiego; demokratycznego wyboru swoich przedstawicieli,

b) pomocy organizacyjnej i merytorycznej wychoawcy i opiekuna samorządu, szczególnie w zakresie przestrzegania reguł demokracji,

c) Uczniowie zobowiązani są do poważnego traktowania wyborów do władz samorządu.

53.  Nagrody

Za wzorową i przykładną postawę uczeń może być wyróżniony:

a)      pochwałą na forum klasy lub szkoły;

b)      wyróżniony litem gratulacyjnym na koniec roku szkolnego;

c)      dyplomem lub nagrodą rzeczową na koniec roku szkolnego.

54. Kary

a) za szkody wyrządzone przez ucznia odpowiedzialni są rodzice bądź prawni opiekunowie. W miarę możliwości  uczeń sam stara się naprawić szkodę.

b) za złe zachowanie lub naruszenie zasad kultury  uczeń otrzymuje upomnienie ustne, pisemną uwagę w dzienniczku lub zeszycie uwag klasowych;

c) za złe zachowanie wychowawca klasy lub dyrektor szkoły ma prawo wezwać rodziców na rozmowę;

d) karą dla ucznia może być również brak zgody na uczestnictwo w wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, które są organizowane poza zajęciami obowiązkowymi.

 

Legitymacje szkolne :

a) każdy uczeń jest zobowiązany do jej posiadania i dbania o jej ważność.

b) jest to dokument poświadczający fakt pobierania nauki, uprawniający do korzystania z przysługujących zniżek przy przejazdach środkami transportu, poświadczający też tożsamość ucznia.

53. Uczeń przyjęty do szkoły otrzymuje legitymację szkolną bez wnoszenia za nią opłaty

54. W przypadku utraty legitymacji za wydanie duplikatu pobiera się opłatę  określoną odrębnymi przepisami.

55. Ważność legitymacji jest przedłużana do dnia 30 września każdego roku szkolnego.

56. Karty rowerowe:

a) otrzymują uczniowie, którzy ukończyli 10 rok życia i przystąpili do egzaminu przeprowadzanego w szkole;

b) przygotowaniem do wyżej wspomnianego egzaminu zajmuje się wyznaczony przez dyrektora nauczyciel.

57. Po zdaniu egzaminu uczeń otrzymuje kartę rowerową bezpłatnie.

58. Uczniowie posiadający karty rowerowe mogą przyjeżdżać do szkoły na rowerach (za pozwoleniem rodziców/prawnych opiekunów) i zostawiają rowery
w wyznaczonym miejscu, zabezpieczone przed kradzieżą.

59. Zabrania się korzystania w czasie przerw z rowerów, motorowerów, motorynek 
i jeżdżenia nimi po terenie boiska szkolnego, a także wyjeżdżania poza teren szkoły. Zabrania się jeżdżenia wyżej wymienionymi pojazdami po terenie boiska szkolnego po zakończonych zajęciach lekcyjnych.

60. Aktualizacja Regulaminu Wewnętrznego Szkoły na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych
 i niepublicznych szkołach i placówkach (projekt z 18 lipca 2018 r.).

Nowe regulacje i zmiany w dotychczasowych przepisach – główne założenia

 • Obowiązek uwzględnienia w planie zajęć dydaktyczno-wychowawczych realizacji zajęć wymagających intensywnego wysiłku umysłowego nie później niż na 6. godzinie zajęć w danym dniu.
 • Wprowadzenie minimalnego czasu trwania przerw (co najmniej 10 minut) oraz dostosowania ich do potrzeb uczniów.
 • Obowiązek rejestrowania wyjść grupowych, które nie są wycieczkami – wpisy
  w rejestrze wyjścia grupowego będą wymagały akceptacji dyrektora szkoły.
 • Informowanie kuratora oświaty o zawieszeniu zajęć.

Główne zmiany w dotychczasowych przepisach to:

 • Określono obowiązek dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia uczniom miejsca na pozostawienie podręczników i przyborów szkolnych.
 • Rozszerzono grupę osób, które powinny odbyć szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Zmieniono przepis dotyczący zabezpieczenia przed poślizgiem przejść na terenie szkoły – w czasie zimowych warunków atmosferycznych szkoły mogą użyć środków adekwatnych do potrzeb w celu zabezpieczenia przed poślizgiem, a nie tylko piasku.
 • Uszczegółowiono przepis dotyczący zapewnienia w szkole dostępu do wody spełniającej wymagania dla wody zdatnej do picia – w przypadku braku sieci wodociągowej, nadal obowiązkiem szkoły będzie zapewnienie innego źródła wody zdatnej do picia.
 • Uszczegółowiono warunki dotyczące zabezpieczenia pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia, przed czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, np. wilgocią czy nasłonecznieniem.
 • Uszczegółowiono przepisy dotyczące możliwości zawieszenia zajęć przez dyrektora szkoły w przypadku zdarzeń, które mogły zagrozić zdrowiu uczniów.
 • Określono termin na sporządzenie i doręczenie protokołu powypadkowego – sporządza się go w ciągu 21 dni, a doręcza niezwłocznie.
 • Poszerzono zakres obowiązywania zasad zachowania bezpieczeństwa w przypadku korzystania z obszarów wodnych w ramach zajęć – będą one obowiązywać nie tylko w stosunku do wycieczek, ale także zajęć wychowania fizycznego, zajęć sportowych oraz imprez organizowanych przez szkołę.
 • Doprecyzowano katalog zachowań zabronionych podczas zajęć i wycieczek – nie wolno korzystać z obiektów pływających, np. łodzi, kajaków, rowerów wodnych, podczas silnych wiatrów.

60. Postanowienia końcowe;

a) Regulamin wewnętrzny szkoły ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną;

b) dokument ten stanowi załącznik do Statutu szkoły;

c) z regulaminem zapoznaje uczniów, rodziców/ prawnych opiekunów wychowawca klasy; jest to również możliwe przez zapoznanie się ze stroną internetową szkoły;

d) uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu wewnętrznego szkoły.