HomeContact
regulamin świetlicy

          Regulamin Świetlicy Szkolnej przy Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci rodziców pracujących w tym:

 

 a)Dzieci z Przedszkola przy szkole, uczniów klas I – III z Mojuszewskiej Huty dzieci z klasy I, które nie ukończyły 7 lat i nie mogą same poruszać się po drogach.

 

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego

zgłoszenia rodziców (opiekunów) dziecka – karty zgłoszenia do świetlicy

szkolnej.

3.Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy od godz.13.00-15.00

 

4. Uczniowie przebywający w świetlicy zobowiązani są do

przestrzegania wewnętrznego regulaminu świetlicy.

 

 

WEWNĘTRZNY REGULAMIN ŚWIETLICY

 

1.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

 

2. Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym

nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

 

3. Dzieci przebywające w świetlicy szkolnej zostają zapoznane z zasadami BHP

oraz sygnalizacją przeciwpożarową przez nauczycieli świetlicy.

 

4. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku

zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą

koszty naprawy.

 

5. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz

innych przedmiotów przyniesionych z domu.

 

6. Za zaginione telefony,  i inne urządzenia techniczne oraz zabawki

przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

 

7. Rodzic nie ma możliwości telefonicznego polecenia dziecku samodzielnego

powrotu do domu.

 

8. Dziecko ze świetlicy mogą odebrać jedynie rodzice lub wyznaczeni przez nich

opiekunowie, których dane są wpisane do Karty zgłoszenia dziecka do

świetlicy.

 

9. W wyjątkowych sytuacjach uczeń może być odebrany przez osobę, której

danych rodzic nie umieścił w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy, jeśli osoba

ta ma pisemne upoważnienie od rodziców/opiekunów prawnych dziecka

 

           10. Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy    

             o  odbiorze dziecka ze świetlicy.

 

11. Dzieci uczęszczające na zajęcia do świetlicy szkolnej nie mogą być odbierane

przez osoby niepełnoletnie.

 

12. Wychowawcy świetlicy nie odpowiadają za dziecko, które samowolnie

opuściło teren szkoły w czasie kiedy powinno przebywać w świetlicy szkolnej.

 

13. Uczeń nie respektujący regulaminu świetlicy  może być usunięty z listy

uczestników świetlicy na1 miesiąc . Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o umieszczenie dziecka w świetlicy dopiero po upływie tego czasu.

 

14. Wychowawca klasy wystawiając ocenę z zachowania na koniec roku szkolnego

uwzględnia opinię wychowawcy świetlicy na temat każdego dziecka

uczęszczającego do świetlicy.

 

15. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu lub na boisku

szkolnym.

 

16. Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko

ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

 

17. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora

szkoły o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy .

 

18. Obowiązkiem rodziców lub prawnych opiekunów jest przestrzeganie godzin

pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci po skończonych zajęciach. W

przypadku dwukrotnego spóźnienia się opiekunów po wychowanka, zostanie on

skreślony z listy.

 

19. W momencie zapisu dziecka do świetlicy rodzice zapoznają się i akceptują

Regulamin Świetlicy poprzez złożenie podpisu .

 

 

            PRAWA UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma prawo do:

a) respektowania i swoich praw i obowiązków,

b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach

i imprezach,

e) życzliwego, podmiotowego traktowania,

f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,

g) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru

świetlicy, zabawek i gier.

 

OBOWIĄZKI UCZNIA W ŚWIETLICY:

 

Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,

b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu w świetlicy,

c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników

szkoły,

d) informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu

ze świetlicy,

e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,

f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,

g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy i stołówce szkolnej.

 

 

 

Regulamin przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu    27 czerwca 2014 r.