HomeContact
WSO

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W MOJUSZU

 

Naniesione poprawki po wydaniu przez MEN zmiany   na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z dnia 11 maja 2007 r.)

             Tworząc szkolny system oceniania wzięto pod uwagę następujące czynniki:

       - ustawę o systemie oświaty ,

       - system klasyfikowania i promowania zgodny z Rozporządzeniem MEN z dnia 30 04 2007.

    w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy

   oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

       - podstawy programowe,

       - standardy osiągnięć i wymagań,

       - programy edukacyjne szkoły,

       - wypracowane nauczycielskie systemy oceniania.

 

 

 1. Ustala się śródroczną i roczną ocenę w roku szkolnym.

 II.  Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

      1/ formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i      rodziców  prawnych opiekunów ),

      2/ bieżące ocenianie , śródroczne i roczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych        w szkole oraz zaliczanie niektórych zajęć edukacyjnych,

      3/ przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

      4/ ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego ( semestru ) i warunki ich          poprawiania.

 

 

 

 

 

 III. Przyjęto następujące kryteria oceniania :

      1/ wymagania programowe,

      2/ poziom klasy,

      3/ możliwości intelektualne ucznia,

      4/ specjalne potrzeby edukacyjne ucznia

      5/ wkład pracy ucznia,    

      6/ sytuacja rodzinna.

 IV. W szkole obowiązują następujące rodzaje ocen:

      1/ ocena z zachowania :

w klasach I – III ocena opisowa. Przyjęto następującą skalę ocen:

 • W – wyróżniające
 • B -  bez zastrzeżeń
 • N - niezadowalające

Skala ta odpowiada następującym postawom i zachowaniom ucznia:

 • kultura osobista (grzeczny, uczynny)
 • obowiązkowość, dokładność
 • zaangażowanie w życie klasy
 • kontakty koleżeńskie
 • poszanowanie własności
 • słuchanie i wypełnianie poleceń
 • aktywność na zajęciach
 • utrzymywanie porządku

 

2.Kryteria oceny opisowej oceniającej wiadomości i umiejętności(Ocena opisowa jest stosowana w kl. I-III obligatoryjnie, a w kl. IV-VIII fakultatywnie):

 

 • Znakomicie- Z
 • Bardzo ładnie- B
 • Dobrze- D
 • Wystarczająco- W
 • Słabo- S

 

 

ZNAKOMICIE

 

 • Opanował wiadomości i umiejętności wybiegające poza program nauczania w danej klasie
 • Samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia
 • Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu różnych problemów
 • Estetycznie wykonuje prace
 • Samodzielnie tworzy i pisze swobodne teksty
 • Interesująco i bezbłędnie czyta bez przygotowania
 • Wykazuje dużą pomysłowość i aktywną postawę twórczą
 • Biegle liczy i rozwiązuje zadania złożone
 • Posiada bogaty zasób słownictwa i swobodnie wypowiada się na dowolne tematy
 • Czyta literaturę nadobowiązkową
 • Z własnej inicjatywy gromadzi materiały dotyczące zajęć edukacyjnych
 • Samodzielnie wnioskuje, uogólnia, abstrahuje i dostrzega związki przyczynowo- skutkowe
 • Uczestniczy w szkolnych i pozaszkolnych formach działalności.

 

BARDZO ŁADNIE

 

 • Opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie
 • Sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami
 • Samodzielnie rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne
 • Posiada bogaty zasób słownictwa
 • Zna i stosuje zasady ortograficzne
 • Czyta bardzo dobrze teksty po przygotowaniu
 • Czyta lektury obowiązkowe
 • Biegle liczy
 • Analizuje i rozwiązuje zadania tekstowe
 • Prace wykonuje starannie
 • Jest pracowity i obowiązkowy

 

 

DOBRZE

 

 • Opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie
 • Poprawnie stosuje zdobyte wiadomości oraz rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne
 • Czyta poprawnie wyuczony tekst
 • Wypowiada się krótkimi zdaniami
 • Wypowiedź nie zawsze jest uporządkowana
 • Przy pisaniu popełnia nieliczne błędy
 • Poprawnie liczy
 • Samodzielnie rozwiązuje proste zadania tekstowe
 • Prace wykonuje estetycznie
 • Jest chętny do pracy i aktywny

 

WYSTARCZAJĄCO

 

 • Opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania danej klasy
 • Czyta poprawnie krótkie wyuczone teksty
 • Wypowiada się krótkimi zdaniami i  pojedynczymi wyrazami
 • Zna niektóre zasady ortograficzne
 • Popełnia błędy
 • Przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania z treścią
 • Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności
 • Jest mało aktywny
 • Brak własnej inicjatywy twórczej
 • Prace są niestaranne, z licznymi błędami

 

SŁABO

 

 • Opanował konieczne wiadomości i umiejętności objęte programem nauczania danej klasy
 •  Wypowiada się pojedynczymi wyrazami
 • Czyta literując
 • Ma ubogie słownictwo
 • Nie rozwiązuje prostych zadań, nawet przy pomocy nauczyciela
 • Prace wykonuje niestarannie
 • Popełnia liczne błędy ortograficzne, stylistyczne i matematyczne
 • Nie potrafi rozwiązać problemu o niewielkim stopniu trudności
 • Brak aktywności

BARDZO SŁABO:

 • nie opanował nawet w minimalnym stopniu wymagań programowych,
 • nie uczestniczył w zajęciach,
 • nie wypowiadał się na określone tematy,
 • ma bardzo ubogie słownictwo,
 • przeważnie jest nieprzygotowany na lekcje, nie przynosi potrzebnych przyborów,
 • nie wykazuje żadnych chęci do pracy,
 • ma trudności z rozwiązaniem zadań – nawet przy pomocy nauczyciela,
 • prace ucznia nie są czytelne.

 

Ocena ZNAKOMICIE             odpowiada ocenie celujący (6)

Ocena  BARDZO ŁADNIE       odpowiada ocenie bardzo dobry (5)

Ocena  DOBRZE                       odpowiada ocenie dobry (4)

Ocena  WYSTARCZAJĄCO   odpowiada ocenie dostateczny (3)

Ocena SŁABO                           odpowiada ocenie dopuszczający (2)

Ocena BARDZO SŁABO          odpowiada ocenie niedostatecznej (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

Oceny z zachowania w klasach IV – VIII ustala się na podstawie liczby punktów uzyskanych przez ucznia w ciągu semestru/roku (patrz załącznik w sprawie oceniania zachowania uczniów)

W klasach IV – VIII ustala się oceny według skali :

 

            celujący            - 6

            bardzo dobry    - 5

            dobry                - 4

            dostateczny      - 3

            dopuszczający  - 2

            niedostateczny  - 1

 

  V.  Wymagania na poszczególne stopnie szkolne:  

       1/  poziom wymagań na ocenę dopuszczającą – są to wiadomości i umiejętności , które  umożliwiają uczniowi świadome korzystanie z lekcji,

       2/  poziom wymagań na ocenę dostateczną – to wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe  do opanowania, użyteczne w życiu codziennym i absolutnie niezbędne do kontynuowania nauki na wyższym etapie,

       3/  poziom wymagań na ocenę dobrą – to wiadomości i umiejętności średnio trudne,

       4/  wymagania na ocenę bardzo dobrą – to wiadomości i umiejętności dopełniające,

       5/  wymagania  na ocenę celującą – 100% wiadomości z danej partii materiału oraz wiadomości   ponad program.

 

Skala procentowa na poszczególne oceny:

 

            0 % –  34%     1

            35% - 50%     2

            51% - 74%     3

            75% - 90%     4

            91% - 99%     5

            100%              6

 

 O  wymaganiach na poszczególne stopnie szkolne nauczyciele informują uczniów na bieżąco. Jasność kryteriów i jawność oceny pozwalają uczniowi wziąć odpowiedzialność za pracę i jej wyniki,a także umożliwiają samoocenę pracy i wyników.

             VI. Na początku każdego roku szkolnego każdy z nauczycieli opracowuje dokładnie system wymagań, jaki będzie obowiązywał na jego przedmiocie, zapoznaje z nim uczniów na jednej z pierwszych lekcji w nowym roku szkolnym, może to być kopia wklejona do zeszytu przedmiotowego lub informacja ustna. W przypadku kopii w zeszycie wystarczy poprosić rodziców o zapoznanie się z kryteriami i potwierdzenie tego podpisem. W przypadku wybrania ustnej formy powiadamiania należy zorganizować dodatkowe spotkanie, na którym rodzice zostaną powiadomieni o kryteriach. Wymagania na poszczególne oceny mogą również być trzymane

w każdej z klas w osobnej teczce i na początku roku szkolnego podpisane przez rodziców.

VII. Priorytetową zasadą oceniania jest docenianie postępów w nauce wynikających z rzeczywistego wysiłku ucznia. Ocenianiu podlega nie tylko wiedza przedmiotowa , ale również umiejętność rozwiązywania zadań i problemów, sposób komunikowania się, umiejętność uzasadniania, argumentowania i przekonywania , kreatywność i umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.

       VIII. Uczniowi , który w wyniku klasyfikacji uzyskał wyniki świadczące o tym że poziom   wymagań uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej   organizuje się następujące formy pomocy :

            1/ dokładne zdiagnozowanie przyczyn niepowodzeń,

            2/ potwierdzenie lub wykluczenie istnienia dysfunkcji ( dysleksja , dysgrafia ,  dysortografia ) i zastosowanie takich metod nauczania , aby nie przekreślić możliwości osiągnięcia sukcesów przez ucznia,

             3/ skierowanie do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej celem wykluczenia lub potwierdzenia istnienia deficytów i wprowadzenie systemu kształcenia specjalnego ,

            4/ pomoc w likwidowaniu trudnych warunków środowiskowych ( np. alkoholizm w  rodzinie), które częstokroć uniemożliwiają naukę,

            5/ kierowanie do Centrów Pomocy Rodzinie i Ośrodków Pomocy Społecznej celem  likwidowania

          barier materialnych , jeśli to one są przyczyną niepowodzeń szkolnych ( np. brak przyborów,  podręczników... ),

            6/ organizowanie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla dzieci z fragmentarycznymi brakami

             w wiedzy,

     7/ organizowanie samopomocy uczniowskiej ( zadanie w gestii wychowawcy klasowego ) ,

    8/ szukanie wszelkich możliwych , nawet niekonwencjonalnych form pomocy , aby uchronić   dziecko przed  „drugorocznością”.

   IX. Osiągnięcia ucznia dokumentują jego oceny z odpowiedzi ustnych i prac pisemnych  zanotowane w dzienniku lekcyjnym, zeszyty ćwiczeń, karty pracy, opinie organów  upoważnionych do oceny osiągnięć i wszelkie inne prace ucznia. 

   X.  Osiągnięcia ucznia badamy za pomocą testów , prac pisemnych, wypowiedzi ustnych i  obserwacji .

 1. Zasady klasyfikowania , promowania oraz przeprowadzania egzaminów stosuje się zgodnie

 z Rozporządzeniem MEN z 3 sierpnia 2017roku .

  XII. Zasady przeprowadzania , oceniania i zwracania prac pisemnych:

     1/ ustala się, że w jednym dniu nie można przeprowadzić dwóch prac klasowych , czy  sprawdzianów,ich liczba nie może przekraczać trzech w jednym tygodniu,

     2/ praca klasowa lub sprawdzian musi zostać zapowiedziana na tydzień przed terminem i zapisana w dzienniku lekcyjny,

     3/ sprawdziany tzw. kartkówki mogą być nie zapowiadane i obejmować zakres materiału z    ostatnich lekcji,

     4/ nauczyciele są zobowiązani do sprawdzenia prac pisemnych i powiadomienia o ocenie w  ciągu 10 dni,

      5/ uczeń w okresie do  tygodnia  ma prawo do poprawy oceny z pracy klasowej lub sprawdzianu    w formie ustalonej z nauczycielem przedmiotu,

   6/ oryginały sprawdzonych i ocenionych prac pisemnych są przechowywane w szkole i  udostępniane

            do wglądu zainteresowanym uczniom lub rodzicom, na życzenie ucznia lub rodziców można     sporządzić kopię pracy i przekazać do domu.

 1. XIII.       Zasady powiadamiania o klasyfikacyjnych ocenach semestralnych lub  rocznych:

- O przewidywanych śródrocznych lub rocznych ocenach klasyfikacyjnych  uczniowie i ich rodzice będą informowani w formie pisemnej  na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej,

- o zagrażającej uczniowi śródrocznej lub rocznej  ocenie niedostatecznej rodzice lub opiekunowie ucznia będą powiadamiani w formie pisemnej  na miesiąc przed końcem semestru lub roku szkolnego .

   XIV. Uczeń, który otrzyma ocenę DOBRĄ lub niższą z zachowania, nie może otrzymać  świadectwa z wyróżnieniem.

   XV.  Szczegółowe wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach formułuje    nauczyciel przedmiotu w oparciu o orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej ,     program nauczania oraz indywidualne możliwości ucznia .

   XVI. Ewaluacji systemu oceniania dokonuje się po roku oraz po zakończeniu trzyletniego etapu  edukacji.

   XVII. Wewnątrzszkolny system oceniania został zatwierdzony po uzgodnieniu z Radą Szkoły, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.

XVIII. Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna (śródroczna) może    być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego.

XIX. W oddziałach integracyjnych ocenę klasyfikacyjną ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne po zasięgnięciu opinii nauczyciela współorganizującego kształcenie integracyjne.

XX. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w  szkolnym planie nauczania.

XXI. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin  klasyfikacyjny.

XXII. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców RP może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

XXIII. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów     indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub  obowiązek nauki poza szkołą.

XXIV. Począwszy od klasy IV, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń, który w wyniku   końcoworocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych zajęć edukacyjnych   może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach RP może wyrazić zgodę  na egzamin poprawkowy z dwóch zajęć edukacyjnych.

XXV. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, RP może jeden raz w ciągu danego etapu  edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu  poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.

 

XXV. Nauczyciel jest zobowiązany na podstawie opinii publicznej, niepublicznej i specjalistycznej  poradni dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i   edukacyjnych ucznia.

XXVI. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, zwolnienie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

XXVII. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w   wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.

XXVIII. Uczeń kończy szkołę podstawową, jeżeli na zakończenie klasy VIII uzyskał ze wszystkich  obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej   i ponadto przystąpił do sprawdzianu po szkole podstawowej.