HomeContact
Plan pracy szkoły

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Mojuszu

na rok szkolny 2018/2019

 

 

 Plan opracowany został w oparciu o:

1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019:

 a) 100. rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.

b)  Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.

c)  Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

 

 

I  ZADANIA DYDAKTYCZNE

 

Zadania

Zadania do realizacji założonych celów

1.

Treści nauczania i kształcenia są

zgodne z nową podstawą programową.

 

 

 

 

 

Nauczyciele znają nową podstawę programową i na jej podstawie wybierają optymalny dla uczniów i warunków szkoły program

nauczania.

 

Analiza i weryfikacja podręczników

i programów realizowanych

w szkole ze szczególnym uwzględnieniem zadań określonych w podstawie programowej odrębne dla każdego oddziału uwzględniająca możliwości, potrzeby i aspiracje uczniów.

 

Stworzenie optymalnych warunków do realizacji nowej podstawy programowej.

Sprawowanie nadzoru przez dyrektora szkoły.

 

2.Sprawdzanie wiedzy i umiejętności uczniów:

- testy diagnozujące

 zwrócenie uwagi na czytanie ze zrozumieniem i wykorzystanie wiedzy w praktyce;

- doskonalenie umiejętności pisania różnych form wypowiedzi;

- uwzględnianie w planowaniu pracy nauczyciela wniosków z analizy sprawdzianu;

- sprawdzenie umiejętności uczniów na wejście (każda klasa)

- przeprowadzenie sprawdzianów w klasie III ( Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty NOWA ERA),

- przeprowadzenie próbnych egzaminów klasy VIII i analiza ich wyników.

- badanie wyników nauczania w klasach I – VII z poszczególnych przedmiotów na koniec roku szkolnego.

- sprawdzian cichego czytania ze zrozumieniem w klasach I-VII

- sprawdzian techniki czytania w klasach I-III

3.Organizowanie

 zajęć w szkole dla uczniów

wymagających

dodatkowych form wsparcia

Różnicowanie wymagań i zadań w pracy na lekcji, sprawdzianach, w pracy domowej.

 

Dostosowanie wymagań edukacyjnych

do możliwości uczniów na podstawie opinii poradni

psychologiczno – pedagogicznej

- przygotowanie programów pomocy dla uczniów posiadających dostosowanie wymagań edukacyjnych z PPP

- opracowanie IPET- u dla dziecka autystycznego oraz programów: rewalidacji, logopedii, j. angielskiego i religii

4.Kontrola i systematyczna ocena postępów uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształcenie u uczniów poczucia odpowiedzialności za uzyskane oceny.

 

Kontrola właściwego i systematycznego oceniania uczniów przez nauczycieli.

Realizacji przez nauczycieli nowych podstaw

programowych

Obserwacje zajęć dydaktycznych.

 

Omówienie z rodzicami zagadnienia oceniania uczniów posiadających opinię z PPP.

 

 

Praca zespołów przedmiotowych

5. Rozwijanie umiejętności i zainteresowań uczniów

Realizacja  projektów.

Popularyzacja dorobku szkolnego uczniów zdolnych.

Organizowanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, tematycznych rozwijających talenty dzieci.

- Szkolny konkurs „Mistrz ortografii”

- Majówka z Józefem Wybickim

- Konkurs piosenki angielskiej

- Konkurs wiedzy z języka angielskiego

Konkursy czytelnicze

–   Konkurs BRD

–   konkursy recytatorskie: poezji polskiej, gminny konkurs wierszy Jana Brzechwy  i Juliana Tuwima

- konkurs Méster Bëlnégò Czëtaniô

-święto liczby Pi i urodziny Alberta Einsteina

- tydzień matematyki

-Święto Wolontariusza

- konkurs wiedzy o kosmosie

6.Wyrównywanie szans edukacyjnych

Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych dla uczniów uzdolnionych. (patrz dokumentacja szkolna)

 

Terapia logopedyczna

Stosowanie się do WSO

 

Wspieranie uczniów mających trudności w nauce

 

 

Systematyczne kontrolowanie zeszytów przedmiotowych i zeszytów ćwiczeń, dbałość o poprawność językową.

 

 

 

Przygotowanie planu działań i ich realizacja wobec uczniów, którzy posiadają opinię PPP – współpraca z nauczycielami, wychowawcami i rodzicami.

Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce i wybitnie uzdolnionych we współpracy z PPP.

Aktywna współpraca z rodzicami uczniów sprawiających problemy wychowawcze i mających problemy w nauce.

Analiza frekwencji uczniów na zajęciach

 

7.Doskonalenie zawodowe

nauczycieli

Przygotowanie tematyki szkoleniowych Rad Pedagogicznych ( patrz  protokólarz )

 

Udział nauczyciel w spotkaniach i konferencjach

 z nauczycielami doradcami.

 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

 

Współpraca z nauczycielami sąsiednich placówek oświatowych; wymiana doświadczeń i organizacja wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych.

8. Efektywne wykorzystanie pracowni komputerowej i komputerów w salach lekcyjnych podczas zajęć z różnych przedmiotów nauczania

–   Przeprowadzenie zajęć przedmiotowych z wykorzystaniem komputerów, urządzeń multimedialnych i tablicy interaktywnej,

- zorganizowanie z w ramach zajęć komputerowych, Informatyki , WOS-u i lekcji wychowawczych zajęć na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.

 

II ZADANIA WYCHOWAWCZE

 

Cel: Szkoła tworzy optymalne warunki do wychowania dziecka umiejącego realizować swoje cele i odpowiedzialnego za swoje działania.

 

 

 

Zadania

Sposób realizacji

 

 

1.Kształtowanie właściwej postawy ucznia

1.praca samorządu uczniowskiego:

-        wybory samorządu uczniowskiego,

-        plan działania,

-        działania wolontariatu

2. Organizowanie imprez szkolnych, konkursów

3. Praca na rzecz ochrony środowiska:

Akcja Sprzątanie Świata

 

Dzień Ziemi

 


 

 

Organizowanie uroczystych apeli z okazji świąt narodowych oraz ważnych historycznych rocznic

-        rozbudzenie uczuć patriotycznych w stosunku do małej i wielkiej Ojczyzny,

-        organizowanie historycznych wycieczek,

-        - obchody świąt i uroczystości państwowych oraz religijnych z zachowaniem tolerancji wyznaniowej: realizacja zadań związanych z 100 rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę


2.Wychowanie patriotyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. Wychowanie kulturowe

Wyrabianie nawyku noszenia stroju galowego podczas uroczystości szkolnych i poza szkolnych.

Każdy uczeń musi posiadać legitymację szkolną,

 

-        pogłębienie wiedzy i zainteresowań młodzieży dorobkiem kultury regionu,

-        - organizowanie imprez kulturowych,

-        przygotowanie uczniów do udziału w konkursach,

-        prowadzenie kroniki szkolnej,

-        promocja talentów szkolnych

 

 


4.Rozwijanie zdrowego stylu życia

 

 

 

 

 

-        Udział uczniów w Igrzyskach sportowych gminy Sierakowice, szkolnych i międzyszkolnych zawodach sportowych.

-        Wyjazdy na basen

 - organizowanie Biegu Papieskiego „Kaszubi Biegają”

 


5. Współpraca z rodzicami

Współpraca z rodzicami w planowaniu i organizowaniu spotkań z rodzicami i realizacji zadań statutowych szkoły,

-        - systematyczne informowanie rodziców o sukcesach i niepowodzeniach dzieci w szkole, konsultacje z rodzicami,

-        współpraca z środowiskiem lokalnym

 


 

III ZADANIA OPIEKUŃCZE

 

 

Cel: Szkoła zapewnia bezpieczne warunki pracy i nauki.

 

 

Zadania

Sposób realizacji 

 

1.Działania szkoły na rzecz

zdrowia i bezpieczeństwa

uczniów

 

–   włączenie tematyki bezpieczeństwo do programów nauczania i programów opiekuńczo – wychowawczych

–   rozmowa z rodzicami w czasie zebrań na temat: „Wiem, gdzie przebywa i co robi moje dziecko”

–   współpraca z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim,

–   organizowanie spotkań z przedstawicielami z policji,

–   przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat bezpieczeństwa i higieny, niebezpieczeństw wynikających z zagrożeń płynących z różnorodnych używek oraz korzystania z Internetu

–   pogadanki i zajęcia pedagogizujące na temat przeciwdziałąń agresji wśród dzieci

Realizacja zagadnienia:

Bezpieczna droga do szkoły, bezpieczne zachowanie w szkole, na ulicy, w domu, w autobusie i na przystanku-  pogadanki w klasach

Zachowanie zasad regulaminu podczas wycieczek

Informacje o zasadach BHP na lekcjach i przerwach.

 

Dowóz uczniów z Mojuszewskiej Huty.

 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w celu

zapewnienia uczniom podstawowych przyborów, podręczników i dożywiania.

 

Promowanie zdrowego stylu życia – realizacja programu profilaktycznego.

 

Udział w programach:

„Szkoła z witaminą”

Darmowe podręczniki

 

Monitoring stanu budynku pod względem bezpieczeństwa w szkole.

 

2. Zapewnienie uczniom opieki psychologicznej

–   - eliminowanie z procesu dydaktycznego sytuacji stresowych, nerwowych,

–   współpraca z poradniami psychologiczno -pedagogicznymi – opieka nad uczniami

 

3. Organizowanie opieki materialnej uczniom

–   Otoczenie opieką uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej: współpraca z GOPS-em, dożywanie uczniów, podręczniki w ramach programu MEN, indywidualna pomoc nauczycieli.

 

4. Przedstawienie informacji na temat bezpiecznego poruszania po sieci oraz promowanie stron o tej tematyce.

–   Przeprowadzanie w ramach lekcji informatyki oraz godziny wychowawczej na temat uzależnień od komputera i Internetu.

 

 

5. Poinformowanie o możliwości kształcenia po ukończeniu szkoły podstawowej

–   Organizacja wyjazdów na Dni Otwarte do szkół ponadpodstawowych,

–   przeprowadzenie zajęć z doradztwa zawodowego oraz godzin wychowawczych na temat przyszłości zawodowej.