HomeContact
RODO

INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH UCZNIÓW

Szkoła jako administrator danych przetwarza dane uczniów w celu realizacji zadań statutowych szkoły, tj. celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz prowadzenia dokumentacji szkolnej. Dobro dzieci jest dla nas najważniejsze, dlatego każdego dnia dokładamy starań, by dzieci były u nas bezpieczne. To szczególnie ważne w czasie tak intensywnego rozwoju środków przetwarzania danych osobowych, takich jak media społecznościowe czy internet rzeczy. Dlatego do skutecznej ochrony bezpieczeństwa uczniów włączamy całą społeczność szkolną, to nasz wspólny cel.

Kto jest administratorem danych uczniów?

 

 1. 1.    Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane uczniów, jest Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino, tel.58 684-77-50, mojusz0@poczta.onet.pl

Inspektor ochrony danych osobowych

 

Dyrektor wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), odpowiedzialnego za zapewnienie przestrzegania przepisów RODO. Dane kontaktowe naszego Inspektora Ochrony Danych:

e-mail: SPMojusz_RODO@sierakowice.pl

listownie: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino.

 

W jakim celu szkoła przetwarza dane uczniów?

 

Dane zbierane i przetwarzane są w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły. W szczególności w celu prowadzenia dzienników, prowadzenia księgi ewidencji dzieci i kontrolowania realizacji obowiązku szkolnego, prowadzenia księgi uczniów, rejestru wycieczek, legitymacji i wypadków, gromadzenia danych w Systemie Informacji Oświatowej i przygotowywania świadectw.

Jaka jest podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych?

 

1.  art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w szczególności w związku z przepisami:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1646);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. 2019 poz. 1700);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. z 2001 r. Nr 135, poz. 1516, z póź. zm.);
 • Ustawa o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. z póź. zm.;
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59).

2.  art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi, np. wyczytanie na apelu z imienia i nazwiska uczniów wybitnie uzdolnionych;

3.  art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. wywieszenie podpisanych prac uczniów w gablocie na terenie placówki, podpisanie szafek uczniów;

4.  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w przypadku, w którym przetwarzanie będzie odbywać się na podstawie zgody, np. udział w konkursie, zawodach sportowych, wyciecze szkolnej, jeśli wiąże się to z udostępnieniem danych uczniów innym podmiotom (np. dodatkowe ubezpieczenie, imienne bilety).

Jaki jest okres przechowywania danych?

 

Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych uczniów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.  Dla danych gromadzonych w arkuszu ocen jest to 50 lat, dla dziennika lekcyjnego i zajęć dodatkowych jest to 5 lat. 

Kto może być odbiorcą danych osobowych?

 

Odbiorcami danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych, np. dostarczanie systemu do obsługi dziennika elektronicznego, biblioteki, czy próbnych sprawdzianów.

Jakie są prawa osób, których dane dotyczą (uczniów i ich opiekunów prawnych)?

 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Czy dane będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

 

Przez państwo trzecie rozumiemy państwa nienależące do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Czy są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie?

 

Przetwarzane dane uczniów nie są wykorzystywane do profilowania ani nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Czy podanie danych jest obowiązkowe?

 

Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości realizacji zadań szkoły. Podanie danych osobowych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celu, dla którego dane są zbierane (np. udział w konkursie czy zawodach sportowych). 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z PUBLIKACJĄ WIZERUNKU

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino, tel.58 684-77-50, mojusz0@poczta.onet.pl
 2. W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możesz kontaktować się z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod adresem email: SPMojusz_RODO@sierakowice.pl lub listownie: Szkoła Podstawowa                    w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino.
 3. Przedmiotem przetwarzania będzie Twój wizerunek zarejestrowany podczas zajęć (dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych) oraz w związku z uczestnictwem w programach, projektach, wycieczkach szkolnych, zawodach, konkursach i uroczystościach. Wizerunek przetwarzany (publikowany) będzie na gazetkach i tablicach szkolnych. Na stronach prowadzonych przez szkołę www.spmojusz.pl w  tym serwisach społecznościowych facebook.com/spmojusz oraz innych formach dokumentowania pracy szkoły (np. plakaty, foldery, kalendarze, kroniki, wystawy).
 4. Twoje dane będą przetwarzane w  celach związanych z rozpowszechnianiem  informacji o działalności statutowej szkoły (cel dydaktyczny, wychowawczy, opiekuńczy oraz promocyjny). W szczególności będą to cele związane z promowaniem zdrowia, bezpieczeństwa, aktywności społecznej, artystycznej i sportowej, zdrowej rywalizacji, identyfikacji ze społecznością szkoły, kultury osobistej, odpowiedzialności, troski o innych, a także nagradzania i informowania o sukcesach i osiągnięciach.
 5. Podstawą prawną przetwarzania (publikacji) Twojego wizerunku jest art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w związku z przepisami:
 • § art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody,
 • § art. 6 ust. 1 lit. e) RODO – na podstawie zadań wykonywanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej szkole,
 • § art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – na podstawie prawnie uzasadnionych interesów szkoły.
 1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie odbywało się na Twojej zgodzie.
 2. Odbiorcami Twoich danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej.
 3. Twoje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Tobie:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy, pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH W ZWIĄZKU Z OBSŁUGĄ KORESPONDENCJI

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. 1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23,                               83-334 Miechucino, tel.58 684-77-50, mojusz0@poczta.onet.pl
 2. 2.    W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod adresem email: SPMojusz_RODO@sierakowice.pl  lub listownie: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji przychodzącej i wychodzącej, realizacji złożonego wniosku, udzielenia odpowiedzi na złożone pismo.
 4. Dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku z rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 2011 nr 14 poz. 67).
 5. Poszczególne okresy przechowywania gromadzonych danych interesantów wynikają z przepisów prawa, instrukcji archiwizacyjnej  na podstawie Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu.   
 6. Odbiorcami Pana/Pani danych mogą być podmioty, którym przekazano dane osobowe – z wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania administracyjnego. Odbiorcami mogą być podmioty wspierające szkołę w realizowaniu statutowych zadań, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych.
 7. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie spowoduje brak możliwości realizacji sprawy.

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH REALIZOWANY WOBEC KANDYDATÓW DO PRACY

Wykonując dyspozycje art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, informuję, iż:

 

 1. 1.     Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23,                               83-334 Miechucino, tel.58 684-77-50, mojusz0@poczta.onet.pl
 2. 2.    W każdej sprawie związanej z przetwarzanymi danymi możne się Pan/Pani kontaktować również z wyznaczonym przez szkołę Inspektorem ochrony danych pod adresem email: SPMojusz_RODO@sierakowice.pl lub listownie: Szkoła Podstawowa w Mojuszu, Mojusz 23, 83-334 Miechucino.
 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji i zatrudnienia, ich podanie jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks Pracy. Podanie danych w szerszym zakresie niż określonym ww. przepisami ma charakter dobrowolny a ich podanie skutkuje uprawnieniem do ich przetwarzania na podstawie zgody.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pana/Pani danych jest:
 • art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną, lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.
 • art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie zgody;
 • art. 9 ust. 2 list a) RODO – na podstawie zgody;
 • przepisy Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz przepisy właściwych aktów wykonawczych.
 1. Pana/Pani dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez okres nie dłuższy dwa lata.
 2. Pana/Pani dane mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym Administrator powierzył dane w celu prawidłowego wykonania swoich obowiązków w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności.
 3. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 4. Zgodnie z RODO przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO);
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych (art. 16 RODO);
 • prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej (art. 17 RODO);
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO);
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO);
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych na podstawie przesłanki określonej w  art. 6 ust. 1 lit. e-f RODO (art. 21 RODO);
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa);
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w sytuacji gdy dane, które przetwarzamy pozyskaliśmy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie może jednak wpływać na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Podanie danych związanych z zatrudnieniem jest obowiązkowe a ich zakres wynika z przepisów prawa, w szczególności z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy. Brak ich podania skutkuje brakiem możliwości nawiązania stosunku pracy, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.

10. Gromadzone dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.