HomeContact
SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA

SYSTEM OCENIANIA ZACHOWANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ

W MOJUSZU 

 

 

                     1. Ocena z zachowania, zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej w Mojuszu wyraża opinię o spełnianiu przez ucznia poniższych kryteriów: 

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 • dbałość o honor i tradycje szkoły;
 • dbałość o piękno mowy ojczystej;
 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 • okazywanie szacunku innym osobom

2. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na stopnie z przedmiotów nauczania.

3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

4. Obowiązująca skala ocen z zachowania:

- wzorowe

- bardzo dobre

- dobre

- poprawne

- nieodpowiednie

- naganne

5.  Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy zobowiązany jest do

poinformowania uczniów i ich rodziców o:

- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania

- warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

klasyfikacyjnej zachowania

- skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania.

 

6. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy, po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

7. Jeden raz w miesiącu wychowawca informuje każdego ucznia o uzyskanej ilości punktów

8. Na początku każdego półrocza uczeń otrzymuje kredyt w wysokości 100 punktów

9. Uczeń zdobywa punkty dodatkowe, podejmując działania zawarte w części: „Zachowania  pozytywne”

10. Uczeń traci punkty w przypadku prezentowania zachowań zawartych w części: ”Zachowania negatywne”

11. Ustala się następujące przedziały punktowe dla poszczególnych ocen:

 • wzorowe -250 i więcej pkt.
 • bardzo dobre –151 – 249 pkt.
 • dobre - 100 – 150 pkt.
 • poprawne - 51 – 99 pkt.
 • nieodpowiednie - 21 - 50 pkt.
 • naganne - 20 pkt. i mniej

12. Uczeń mający 20 pkt. ujemnych nie może mieć oceny wzorowej.

13. Uczeń mający 30 pkt. ujemnych nie może mieć oceny bardzo dobrej.

14. Uczeń mający 40 pkt. ujemnych nie może mieć oceny dobrej.

15. Uczeń mający 50 pkt. ujemnych nie może mieć oceny poprawnej.

16. Na ocenę roczną wpływa suma punktów (zarówno za zachowania pozytywne jak i negatywne) otrzymanych w I i II okresie przez ucznia podzielona przez dwa.

17. Dokumentacją zachowania uczniów jest zeszyt uwag, w którym znajdują się wszystkie notatki dotyczące przyznawanych uczniom punktów.

18. Uczniowie mający kłopoty z zachowaniem dyscypliny i stosowaniem się do regulaminów na wniosek kierownika wycieczki nie uczestniczą w niej.

 1. Otrzymana przez ucznia ilość punktów stanowi znaczący punkt odniesienia dla wychowawcy przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej z zachowania. Przed jej ustaleniem jednak wychowawca winien wziąć pod uwagę także ocenę nauczycieli, ocenę klasy i samoocenę ucznia, a także inne znaczące okoliczności.
 2. Ocena z zachowania ustalona przez RP  jest ostateczna.

 

 

Zachowania pozytywne

Uczeń otrzymuje punkty za:

1. Udział w konkursach:

-etap pierwszy/szkolny  5-10 pkt.

-etap drugi /gminny 10-15 pkt.

-etap trzeci/powiatowy 15-  10 pkt.

-za miejsca 1-3 odpowiednio 10, 8, 6 pkt.

-za wyróżnienie 4 pkt.

2. Udział w zawodach sportowych:

-etap pierwszy /gminny 5 pkt.

-etap drugi/rejonowy/powiatowy 10 pkt.

-etap trzeci /wojewódzki 15 pkt.

-za miejsca 1-3 odpowiednio 10,8,6 pkt.

-za wyróżnienie 4 pkt.

3. Reprezentowanie szkoły poza jej siedzibą 5 - 10 pkt.

4. Udział w zajęciach kół zainteresowań(za każde zajęcia) 1 - 5 pkt.

5. Wywiązywanie się z funkcji w szkole:

- przedstawiciele Samorządu Szkolnego 5 pkt.

6. Wywiązywanie się z funkcji w klasie 2 – 10 pkt.

7. Prace wykonane z własnej inicjatywy:

-na rzecz klasy 3 -10 pkt.

-na rzecz szkoły 10-20 pkt.

-na rzecz środowiska 5-10 pkt.

8. Czynny udział w imprezach i uroczystościach szkolnych 5-10 pkt.

9. Opiekun akcji ogólnoszkolnej ustala ilość punktów przyznawanych za konkretne

działanie (np. zbiórka nakrętek)

10. Regularna, udokumentowana pomoc kolegom w nauce 5-10 pkt.

11.  Do dyspozycji wychowawcy klasy :

ü  100% frekwencji – 15 pkt.

ü  Brak spóźnień – 10pkt.

ü  Wszystkie usprawiedliwione godziny – 10pkt.

ü  Wysoka  kultura osobista, przestrzeganie form grzecznościowych w kontaktach z nauczycielami, kolegami, koleżankami, pracownikami szkoły – 10pkt.,

ü  Sumienne przestrzeganie zasad stroju szkolnego – 10pkt.

 

Zachowania negatywne 

Uczeń traci punkty w następujących przypadkach:

1. Przeszkadzanie na lekcji -5 pkt

2. Brak na lekcji zeszytów, książek, stroju gimnastycznego 2 pkt.

3. Okłamywanie nauczyciela 5 pkt.

4. Niewykonanie poleceń nauczyciela i innych pracowników szkoły 3 pkt.

5. Aroganckie zachowanie wobec pracowników szkoły 5-10 pkt.

6. Nieodpowiednie zachowanie na przerwach 2 pkt.

7. Celowe niszczenie sprzętu, książek z biblioteki i wyposażenia szkoły 10 pkt.

8. Umyślne niszczenie cudzej i swojej własności 5 - 10 pkt.

9. Ubliżanie kolegom 10- 15pkt.

 1. Agresja słowna w stosunku do innych ludzi 10 - 20 pkt.
 2. Naganne zachowanie w drodze do i ze szkoły , w trakcie przebywania na terenie szkoły w czasie wolnym (używanie wulgaryzmów, krzyki, hałasy w godzinach wieczornych_ 5- 20pkt.

11. Brak zmiennego obuwia 2 pkt.

12. Używanie wulgarnego słownictwa 10 pkt.

13. Opuszczanie zajęć bez usprawiedliwienia:

- pojedyncze godziny 3 pkt.

- spóźnienia 1 pkt.

 1. Niewywiązywanie się z powierzonych obowiązków 5 pkt.
 2. Niestosowny strój, brak stroju galowego, makijaż, pomalowanie paznokci, biżuteria, mini spódniczka , buty na obcasach, duży dekolt    5-15 pkt.

15. Kradzież 50 pkt.

16. Wyłudzanie pieniędzy i innych rzeczy 30 pkt.

17. Uleganie nałogom (palenie papierosów, używanie środków odurzających, picie alkoholu, palenie e- papierosów) 30 pkt - 50pkt

18. Opuszczanie terenu szkoły bez zezwolenia 10 pkt.

19. Niekulturalne zachowanie się poza szkołą 5 – 10 pkt.

20. Zaśmiecanie szkoły i otoczenia 5 pkt.

21. Łamanie regulaminu sali komputerowej i sali gimnastycznej

22.Korzystanie niezgodne z wewnętrznym regulaminem szkoły z telefonu komórkowego 20 pkt.

23.Korzystanie sprzętu grającego na lekcjach, niewłaściwe wykorzystanie aparatów fotograficznych, dyktafonów, kamer na lekcjach i przerwach bez zgody nauczyciela – 15 - 20pkt

24.Nagrywanie uczniów i pracowników szkoły 40 pkt

25.Zastraszanie, grożenie, wymuszanie  - 50pkt.

26. Publikowanie wizerunku uczniów i pracowników szkoły bez ich zgody 40 pkt

26. Przynoszenie i używanie niebezpiecznych przedmiotów 15 pkt – 20pkt.

28. Nieprzestrzeganie regulaminów obowiązujących w określonych pomieszczeniach

szkolnych i innych miejscach zajęć 5 - 10 pkt.

29. Fałszowanie lub niszczenie dokumentacji (zwolnień, usprawiedliwień, dziennika, zeszytu uwag i innych) 30 pkt.

30. Każdorazowe łamanie regulaminu wycieczki 5 - 10pkt                                                                                                                   31.Treści pornograficzne w urządzeniach mobilnych 25- 30 pkt.                                                                                                             32. Bójka 10-25 pkt.                                                                                                                                                                       33. Naruszenie nietykalności cielesnej 50 pkt.                                                                                                                     34.Nakłanianie do łamania przepisów   30 pkt.                                                                                                                                35. Podjudzanie, podżeganie do niebezpiecznych zachowań  50 pkt.                                                                                              36. Jeżeli uczeń dopuścił się naruszenia przepisów punktów  30, 31 uczeń uzyskuje za dane półrocze ocenę naganną.                                                                                                                                                                                                  37. Jeżeli uczeń dopuścił się naruszenia przepisów punktów 10, 15,16, 23, 24, 25,29,32, 33 , nie może otrzymać w danym półroczu oceny wyższej od nieodpowiedniej.

 

Ocena roczna z zachowania jest sumą punktów z dwóch semestrów dzieloną przez dwa.