HomeContact
Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 11/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dnia 22.05.2020 r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów  
w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują „Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się
  z Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Mojuszu, stanowiące załącznik nr 1.
 2. Dyrektor placówki zamieszcza w określonym miejscu z łatwym dostępem, zestawienie potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych, organu prowadzącego.
 3. Dyrektor, opiekunowie i rodzice w sprawach organizacyjnych w okresie zagrożenia, o którym mowa w § 9, kontaktują się ze sobą telefoniczne.

 

§2

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

a)     wysyłania do placówki ucznia zdrowego – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

b)     wytłumaczenia uczniowi, że w okresie zagrożenia COVID-19 nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, z wyjątkiem własnego zestawu podręczników i przyborów.

c)      regularnego przypominania uczniowi o podstawowych zasadach higieny.

 1. Uczniowie przychodzą do placówki tylko na wyznaczone godziny konsultacji zgodnie z harmonogramem i wcześniejszym umówieniem spotkania z nauczycielem.
 2. Jeśli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 3. Uczeń nie może przyjść na konsultacje do placówki w przypadku gdy rodzice/opiekunowie prawni lub któryś z domowników, który zamieszkuje razem z dzieckiem jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takim przypadku należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nie mają wstępu do budynku palcówki w tym do sal dydaktycznych, szatni, kuchni, stołówki, a także pomieszczeń stanowiących ciągi komunikacyjne oraz sanitarne.
 5. Uczniowie korzystają z osłony na usta i nos wewnątrz budynku, do momentu zajęcia swoich miejsc w sali oraz zachowują dystans społeczny.

 


§3

Organizacja przychodzenia uczniów na konsultacje

 1. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce lub jeśli mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekcji myją je, korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
 2. Pracownicy placówki przed wejściem do placówki zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.
 3. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie placówki wyłącznie za zgodą dyrektora oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

§4

Korzystanie z biblioteki w placówce

 1. W bibliotece mogą znajdować się jednocześnie 3 osoby oraz bibliotekarz.
 2. Czytelnicy odkładają zwracane książki na stolik przy wejściu do biblioteki.
 3. Zwrócone książki mogą być wypożyczane ponownie po upływie 14 dni.
 4. W bibliotece zostanie wydzielone miejsce, w którym może przebywać czytelnik.
 5. Czytelnicy nie mogą korzystać z przestrzeni czytelni oraz wchodzić pomiędzy regały biblioteczne.
 6. Wypożyczane książki podaje bibliotekarz.
 7. Harmonogram zwrotu podręczników oraz literatury beletrystycznej zostanie przekazany czytelnikom za pomocą e-maili.

 

§5

Organizacja konsultacji w placówce

 1. W pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie zawieszone są informacje w formie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.
 2. Opiekunowie i inni pracownicy zobowiązani są do korzystania z indywidualnych środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem - do użycia, np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 3. Konsultacje odbywać się będą w wyznaczonych salach lekcyjnych, z zachowaniem dopuszczonej liczby dzieci.
 4. W konsultacjach może uczestniczyć do 12 uczniów. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/n kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących). Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 5. W sali odległość między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Sale, w których będą przebywać dzieci wraz z opiekunami nie będą wyposażone
  w przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć w sali.
 8. Grupy w placówce nie mogą się spotykać, należy unikać ich wzajemnego kontaktu
  w trakcie przemieszczania w obrębie placówki.
 9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[1]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 11. Nauczyciele i inni pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 12. Pracownicy obsługi unikają kontaktu z uczniami i nauczycielami.
 13. Uczniowie korzystają w szatni z szafek indywidualnych z zachowaniem dystansu między sobą min. 2 m.
 14. Uczeń wchodząc do szkoły będzie miał  mierzoną temperaturę, która zostanie odnotowana w rejestrze badania temperatury. Termometry podlegają dezynfekcji. Rejestr pomiaru temperatury, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury, prowadzony jest dla osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały wstępu na teren szkoły.
 15. W przypadku przejawiania niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z placówki (lub pogotowie ratunkowe).
 16. Pomieszczenie na piętrze, oznaczone jako „gabinet higienistki” (przy oddziale przedszkolnym) jest pomieszczeniem do wykorzystania wyłącznie w celu realizacji działań określonych w ust. 17 oraz § 8 i § 9.
 17. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 18 wyposażone jest dodatkowo w środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki oraz fartuchy ochronne z długim rękawem.
 18. Pracownicy placówki mogą przychodzić do pracy wyłącznie jeżeli są zdrowi, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 19. Do prowadzenia konsultacji angażowani są przede wszystkim pracownicy, którzy nie ukończyli 60. roku życia i nie wykazują się istotnymi problemami zdrowotnymi.
 20. Dyrektor placówki prowadzi każdego dnia rejestr osób przebywających w placówce.

 

§6

Organizacja czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w placówce

 1. Pracownicy placówki zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem
  i środkiem dezynfekującym w szczególności po przyjściu do placówki, przed i po jedzeniu, po powrocie z zewnątrz i po skorzystaniu z toalety.
 2. Nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem częściej niż zwykle w szczególności przyjściu do podmiotu, przed i po jedzeniu, a także po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 3. Pracownicy obsługi placówki codziennie wykonują czynności porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety. Ww. czynności są rejestrowane wg Karty monitoringu codziennych prac dezynfekcyjnych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
 4. W wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 3 należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 5. Prace dezynfekcje wykonywane są po opuszczeniu przez dzieci placówki, tak aby nie miały one styczności ze środkami dezynfekującymi pomieszczenia i przedmioty.

 

§7

Organizacja dożywiania w placówce

 1. Zabrania się korzystania z wody pitnej z otwartych źródeł i innych źródeł niż te które zostały wskazane przez dyrektora placówki.
 2. Korzystanie z pomieszczenia w których wydawane są i spożywane posiłki                      (przez co należy rozumieć  stołówkę) odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu, wg którego będą korzystały poszczególne grupy pozostające pod opieką placówki.  
 3. W pomieszczeniach, w których wydawane i spożywane są posiłki należy wykonywać czynności przyczyniające się do zachowania wysokiej higieny (mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców). Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu,
  w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
  1. Pomieszczenie, które jest wyznaczone do wydawania i spożywania posiłków dezynfekuje ajent po każdej grupie dzieci, która z niego korzystała (w szczególności czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł).
  2. W pomieszczeniach do wydawania i spożywania posiłków przebywają tylko
   i wyłącznie osoby, które mają w swoim zakresie obowiązków wykonywanie czynności związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków. Pracownicy obsługi nie kontaktują się z dziećmi oraz opiekunami opiekującym się dziećmi.

 

 §8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu placówki

 1. Pracownicy placówki przed uruchomieniem placówki zostaną poinstruowani                  w zakresie m.in. konieczności śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowe oraz organu prowadzącego placówkę, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, że nie powinien przychodzić do pracy, winien pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku zmiany zasad postępowania lub innych ważnych informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dyrektor na bieżąco informuje pracowników placówki (ustnie lub w formie pisemnej).
 3. Pracownik, który ma podejrzenia zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje telefonicznie dyrektora placówki o podjętych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 4.  W przypadku wystąpienia u pracownika placówki, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, informuje on telefonicznie dyrektora o zaistniałej sytuacji i udaje się do pomieszczenia, o którym mowa w § 4 ust. 16.
 5. Dyrektor odsuwa pracownika od wykonywanych czynności i informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych przez stację instrukcji i poleceń.
 6. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejsze procedurze.
 7. Wszyscy pracownicy placówki stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

§9

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia pozostającego pod opieką w placówce

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, opiekun ucznia niezwłoczne izoluje go w pomieszczeniu,
  o którym mowa w §5 ust. 16, pozostaje w nim razem z uczniem korzystając ze środków ochrony osobistej (fartuch ochronny z długim rękawem, maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący) znajdujących się w pomieszczeniu oraz  telefonicznie informuje dyrektora placówki.
 2. Dyrektor placówki niezwłocznie informuje telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem
  i informuje go o zaistniałej sytuacji.
 3. Uczniowie, u których wystąpiło podejrzenie wystąpienia koronowirusa pozostają pod opieką innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora placówki.
 4. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejsze procedurze.
 5. Ustala się listę uczniów i personelu, które miało kontakt z dzieckiem, o którym mowa w ust. 1.

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla klas IV-VIII w Szkole Podstawowej w Mojuszu
 2. Rejestr pomiaru temperatury
 3. Karta monitoringu codziennych prac dezynfekcyjnych


Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa
w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

             Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów  w Szkole Podstawowej w Mojuszu, oraz zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania.        

Jednocześnie oświadczam, iż jestem w pełni świadomy potencjalnego ryzyka zarażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z sytuacją epidemiczną występującą w Polsce.

 

                                                                                                          ……………..………………………………………………

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

Rejestr badania temperatury

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data pomiaru temperatury

 

…………… ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………               ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      …………………………………………….………………………

                                                                     (imię i nazwisko pracownika placówki)

 

 


Załącznik nr 3 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z konsultacjami dla uczniów w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

 

 

Karta monitoringu codziennych prac porządkowych

Data

Mycie/dezynfekcja sali i toalet

Mycie/dezynfekcja ciągów komunikacyjnych oraz pomieszczeń w których są wydawane posiłki

Mycie/dezynfekcja sprzętu na placu zabaw

Mycie/dezynfekcja

produktów i artykułów spożywczych dostarczanych do placówki

 

godz.

podpis

godz.

podpis

godz.

podpis

godz.

podpis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………….………………………

                                                                     (imię i nazwisko pracownika placówki)

 

 

 

 

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 11/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mojuszu z dnia 22.05.2020 r.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

§1

Postanowienia ogólne

 1. Rodzice/opiekunowie prawni podpisują „Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się
  z Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu, stanowiące załącznik nr 1.
 2. Dyrektor placówki zamieszcza w określonym miejscu z łatwym dostępem, zestawienie potrzebnych numerów telefonów, w tym do stacji sanitarno-epidemiologiczne, służb medycznych, organu prowadzącego.
 3. Dyrektor, opiekunowie i rodzice w sprawach organizacyjnych i okresie zagrożenia, o którym mowa w § 8 kontaktują się ze sobą telefoniczne.

 

§2

Obowiązki rodzica/opiekuna prawnego

 1. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do:

a)     wysyłania do placówki ucznia zdrowego – bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,

b)     wytłumaczenia uczniowi, że w okresie zagrożenia COVID-19 nie może zabierać do szkoły niepotrzebnych przedmiotów, z wyjątkiem własnego zestawu podręczników i przyborów.

c)      regularnego przypominania uczniowi o podstawowych zasadach higieny.

 1. Uczniowie przychodzą do placówki tylko na wyznaczone godziny zajęć specjalistycznych zgodnie z harmonogramem i wcześniejszym umówieniem spotkania z nauczycielem.
 2. Jeśli uczeń umówił się na zajęcia specjalistyczne, a nie może przyjść, zgłasza ten fakt odpowiednio wcześniej nauczycielowi.
 3. Uczeń nie może przyjść na zajęcia specjalistyczne do placówki w przypadku, gdy rodzice/opiekunowie prawni lub któryś z domowników, który zamieszkuje razem z dzieckiem jest objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. W takim przypadku należy stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
 4. Rodzice/opiekunowie prawni nie mają wstępu do budynku palcówki w tym do sal dydaktycznych, szatni, kuchni, stołówki, a także pomieszczeń stanowiących ciągi komunikacyjne oraz sanitarne.
 5. Uczniowie w drodze do i ze szkoły  korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.

 


§3

Organizacja przychodzenia uczniów na konsultacje

 1. Przed wejściem do szkoły uczniowie obowiązkowo dezynfekują ręce lub jeśli mają przeciwwskazania zdrowotne do stosowania środków dezynfekcji myją je, korzystają z osłony na usta i nos oraz zachowują dystans społeczny.
 2. Pracownicy placówki przed wejściem do placówki zobowiązani są do dezynfekcji rąk zgodnie z zamieszczoną informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe.
 3. Osoby trzecie mogą przebywać na terenie placówki wyłącznie za zgodą dyrektora oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (minimum osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

 

§4

Organizacja zajęć specjalistycznych w placówce

 1. W pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie zawieszone są informacje w formie plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk - instrukcje.
 2. Opiekunowie i inni pracownicy zobowiązani są do korzystania z indywidualnych środków ochrony osobistej (jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos, a także fartuchy z długim rękawem - do użycia, np. do przeprowadzania zabiegów higienicznych u dziecka - adekwatnie do aktualnej sytuacji).
 3. Zajęcia specjalistyczne odbywać się będą w wyznaczonych salach lekcyjnych, z zachowaniem dopuszczonej liczby dzieci.
 4. Liczba uczniów na zajęciach specjalistycznych jest zgodna z liczbą wskazaną w przepisach związanych z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę uczniów - nie więcej niż o 2. Minimalna przestrzeń do zajęć dla uczniów w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna (do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/n kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych - np. łazienek, ustępów). Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących). Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów.
 5. W sali odległość między stanowiskami dla uczniów powinny wynosić min. 1,5 m (1 uczeń – 1 ławka szkolna).
 6. Sale, w których będą przebywać dzieci wraz z opiekunami nie będą wyposażone
  w przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
 7. Sale należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby także w czasie trwania zajęć w sali.
 8. Grupy w placówce nie mogą się spotykać, należy unikać ich wzajemnego kontaktu
  w trakcie przemieszczania w obrębie placówki.
 9. Uczeń musi posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 10. W sali gimnastycznej mogą przebywać dwie grupy uczniów[2]. Po każdych zajęciach używany sprzęt sportowy oraz podłoga powinny zostać umyte lub zdezynfekowane.
 11. Nauczyciele i inni pracownicy placówki powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący min. 1,5 m.
 12. Pracownicy obsługi unikają kontaktu z uczniami i nauczycielami.
 13. Uczniowie korzystają w szatni z szafek indywidualnych z zachowaniem dystansu między sobą min. 2 m.
 14. Uczeń wchodząc do szkoły będzie miał  mierzoną temperaturę, która zostanie odnotowana w rejestrze badania temperatury. Termometry podlegają dezynfekcji. Rejestr pomiaru temperatury, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej procedury, prowadzony jest dla osób, u których stwierdzono podwyższoną temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą nie będą miały wstępu na teren szkoły.
 15. W przypadku przejawiania niepokojących objawów chorobowych u ucznia należy go odizolować w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu
  z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów prawnych w celu pilnego odebrania dziecka z placówki (lub pogotowie ratunkowe).
 16. Pomieszczenie oznaczone jako „gabinet higienistki” (przy punkcie przedszkolnym) jest pomieszczeniem do wykorzystania wyłącznie w celu realizacji działań określonych w ust. 17 oraz § 7 i § 8.
 17. Pomieszczenie, o którym mowa w ust. 18 wyposażone jest dodatkowo w środki do dezynfekcji, maseczki i rękawiczki oraz fartuchy ochronne z długim rękawem.
 18. Pracownicy placówki mogą przychodzić do pracy wyłącznie jeżeli są zdrowi bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 19. Do prowadzenia konsultacji angażowani są pracownicy, którzy nie ukończyli 60. roku życia i nie wykazują się istotnymi problemami zdrowotnymi.
 20. Dyrektor placówki prowadzi każdego dnia rejestr osób przebywających w placówce.

 

§5

Organizacja czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń i powierzchni w placówce

 1. Pracownicy placówki zobowiązani są do regularnego mycia rąk wodą z mydłem
  i środkiem dezynfekującym w szczególności po przyjściu do placówki, przed i po jedzeniu, po powrocie z zewnątrz i po skorzystaniu z toalety.
 2. Nauczyciele zobowiązani są dopilnować, aby uczniowie myli ręce wodą z mydłem częściej niż zwykle w szczególności przyjściu do podmiotu, przed i po jedzeniu, a także po powrocie ze świeżego powietrza, po skorzystaniu z toalety.
 3. Pracownicy obsługi placówki codziennie wykonują czynności porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników. Pracownicy obsługi na bieżąco dezynfekują toalety. Ww. czynności są rejestrowane wg Karty monitoringu codziennych prac dezynfekcyjnych (załącznik nr 3 do niniejszej procedury).
 4. W wykonywaniu czynności, o których mowa w pkt 3 należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji.
 5. Prace dezynfekcje wykonywane są po opuszczeniu przez dzieci placówki, tak aby nie miały one styczności ze środkami dezynfekującymi pomieszczenia i przedmioty.

 

§6

Organizacja dożywiania w placówce

 1. Zabrania się korzystania z wody pitnej z otwartych źródeł i innych źródeł niż te które zostały wskazane przez dyrektora placówki.
 2. Korzystanie z pomieszczenia w których wydawane są i spożywane posiłki                      (przez co należy rozumieć  stołówkę) odbywa się na podstawie ustalonego harmonogramu, wg którego będą korzystały poszczególne grupy pozostające pod opieką placówki. 
  1. W pomieszczeniach, w których wydawane i spożywane są posiłki należy wykonywać czynności przyczyniające się do zachowania wysokiej higieny (mycie i dezynfekcja stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców). Naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać.
   1. Pomieszczenie, które jest wyznaczone do wydawania i spożywania posiłków dezynfekuje ajent po każdej grupie dzieci, która z niego korzystała (w szczególności czyszczenie blatów stołów i poręczy krzeseł).
   2. W pomieszczeniach do wydawania i spożywania posiłków przebywają tylko
    i wyłącznie osoby, które mają w swoim zakresie obowiązków wykonywanie czynności związane z przygotowaniem i wydawaniem posiłków. Pracownicy obsługi nie kontaktują się z dziećmi oraz opiekunami opiekującym się dziećmi.

 

 §7

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u personelu placówki

 1. Pracownicy placówki przed uruchomieniem placówki zostaną poinstruowani                  w zakresie m.in. konieczności śledzenia komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowe oraz organu prowadzącego placówkę, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych, że nie powinien przychodzić do pracy, winien pozostać w domu
  i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno - epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112
  i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 2. W przypadku zmiany zasad postępowania lub innych ważnych informacji przekazanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dyrektor na bieżąco informuje pracowników placówki (ustnie lub w formie pisemnej).
 3. Pracownik, który ma podejrzenia zakażenia koronawirusem niezwłocznie informuje telefonicznie dyrektora placówki o podjętych wobec niego zaleceniach inspekcji sanitarno-epidemiologicznej.
 4.  W przypadku wystąpienia u pracownika placówki, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, informuje on telefonicznie dyrektora o zaistniałej sytuacji i udaje się do pomieszczenia, o którym mowa w § 4 ust. 16.
 5. Dyrektor odsuwa pracownika od wykonywanych czynności i informuje powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną stosując się ściśle do wydawanych przez stację instrukcji i poleceń.
 6. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejsze procedurze.
 7. Wszyscy pracownicy placówki stosują się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

§8

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u ucznia pozostającego pod opieką w placówce

 1. W przypadku wystąpienia u ucznia niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, opiekun ucznia niezwłoczne izoluje go w pomieszczeniu,
  o którym mowa w §5 ust. 16, pozostaje w nim razem z uczniem korzystając ze środków ochrony osobistej (fartuch ochronny z długim rękawem, maseczka, rękawiczki, płyn dezynfekujący) znajdujących się w pomieszczeniu oraz  telefonicznie informuje dyrektora placówki.
 2. Dyrektor placówki niezwłocznie informuje telefonicznie stację sanitarno – epidemiologiczną i stosuje się do jej zaleceń. Dyrektor kontaktuje się z rodzicem
  i informuje go o zaistniałej sytuacji.
 3. Uczniowie, u których wystąpiło podejrzenie wystąpienia koronowirusa pozostają pod opieką innego nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora placówki.
 4. W placówce przeprowadza się dezynfekcję zgodnie z zasadami określonymi
  w niniejsze procedurze.
 5. Ustala się listę uczniów i personelu, które miało kontakt z dzieckiem, o którym mowa w ust. 1.

 

 

Załączniki:

 1. Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu
 2. Rejestr pomiaru temperatury
 3. Karta monitoringu codziennych prac dezynfekcyjnych


Załącznik nr 1 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

 

Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z „Procedurami bezpieczeństwa
w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z
bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

             Ja, niżej podpisany oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Procedurami bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu, oraz zobowiązuję się do bezwzględnego ich przestrzegania.        

Jednocześnie oświadczam, iż jestem w pełni świadomy potencjalnego ryzyka zarażenia dziecka koronawirusem SARS-CoV-2, w związku z sytuacją epidemiczną występującą w Polsce.

 

                                                                                                          ……………..………………………………………………

(imię i nazwisko rodziców/opiekunów prawnych)

 

 

 

 


Załącznik nr 2 do Procedur bezpieczeństwa w okresie zagrożenia COVID-19 w związku z bezpośrednimi zajęciami specjalistycznymi w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

Rejestr badania temperatury

 

Lp.

Imię i nazwisko

Data pomiaru temperatury

 

…………… ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………             ( data)

 

…………               ( data)

 

…………     &n