HomeContact
Regulamin dyżurów uczniów

Regulamin uczniów dyżurujących w Szkole Podstawowej w Mojuszu

 

   1. Dyżur uczniowski jest ważnym elementem procesu wychowawczego, uczy uczniów  przestrzegania porządku, odpowiedzialności oraz zasad kultury i bezpieczeństwa.

 1. Zadaniem uczniów dyżurujących jest wspomaganie nauczycieli w dyżurowaniu.
 2. Uczniowie pełniący obowiązki dyżurnego zapoznani są z regulaminem na początku roku szkolnego.
 3. Każdy uczeń własnoręcznym podpisem potwierdza fakt zapoznania się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Miejscem dyżurów uczniowskich są korytarze szkolne: dolny i górny.
 5.  Dyżury pełnią uczniowie klas szóstych i siódmych od poniedziałku do piątku , od godz. 7.45 do 14.20 lub według planu ustalonego przez Samorząd Uczniowski.
 6. Plan dyżurów znajduje się na tablicy ogłoszeniowej na dolnym korytarzu, na górnym korytarzu oraz w pokoju nauczycielskim i w wyznaczonych klasach.
 7. Dyżurni pełnią swoje obowiązki w wyznaczonych rejonach, niedopuszczalna jest samowolna zmiana dyżurów.
 8. Dyżurnego obowiązuje strój galowy.
 9. Każdy dyżurny ma przyczepioną plakietkę z napisem „Dyżurny”.
 10. Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami jest odpowiedzialny za sprawny przebieg dyżurów swoich uczniów.
 11. Dyżur jest nadzorowany przez  nauczyciela dyżurującego.
 12. Jakość dyżurów pełnionych rzez uczniów ma wpływ na przyznawane punkty pozytywne z zachowania.
 13. Jeśli uczeń nie wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków lub nie posiada stroju galowego, otrzymuje od opiekuna SU punkty ujemne.

II. Prawa ucznia dyżurującego

1.Uczeń dyżurujący może zwracać uwagę innemu uczniowi, który zachowuje się

            niewłaściwie.

            2. Dyżurny może zwrócić się o pomoc do nauczyciela dyżurującego w sytuacjach           wymagających interwencji, może zgłaszać nauczycielom i pracownikom szkoły uwagi

            związane z trudnościami przy pełnieniu dyżuru oraz z wszelkimi niebezpieczeństwami, jakie

            pojawiają się na terenie szkoły.

            3. Uczeń pełniący obowiązki dyżurnego ma prawo organizować konkursy lub zabawy dla          dzieci klas 0 – III.

            III. Obowiązki ucznia dyżurującego

1. Uczeń dyżurny ma obowiązek punktualnego stawiania się na miejscu dyżuru.

 1. Dyżurny nie opuszcza miejsca dyżuru bez ważnego powodu, o konieczności opuszczenia miejsca informuje nauczyciela dyżurnego, organizując sobie zastępstwo.
 2. Dyżurujący zobowiązany jest do przestrzegania i pilnowania czystości w wyznaczonym miejscu.
 3. Obowiązkiem jest również pilnowanie i opiekowanie się młodszymi kolegami szkoły