HomeContact
Deklaracja dostępności

Wstęp

Szkoła Podstawowa w Mojuszu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej spmojusz.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2011.09.23.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2014.09.01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

  • część plików PDF nie jest dostępna cyfrowo (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury lub są skanami dokumentów),
  • część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, nie są onej jednak wykorzystywane do realizacji bieżących zadań,
  • dostępne są linki, których tytuł jest taki sam jak treść linku,
  • występuje w pełni wyjustowany tekst,
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących i niesłyszących.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.17.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maria Mierska, mojusz0@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 58 684 77 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła mieści się w jednym budynku (nr posesji Mojusz 23), do którego prowadzą dwa wejścia główne (od strony boiska) oraz boczne (od strony placu gospodarczego). Szkoła sąsiaduje z drogą powiatową nr 1917G.

Dla korzystających z budynku i dla gości przeznaczone jest wejście główne (od strony boiska), drugie z wejść służy jako ewentualne wyjście ewakuacyjne oraz wejście dla pracowników zajmujących się pracami gospodarczymi wokół budynku.

Sekretariat ulokowany jest naprzeciw wejścia głównego.

Dla osób niepełnoprawnych przygotowano podjazd, prowadzący do wejścia głównego od strony podwórza gospodarczego, osoby poruszające się o kulach lub na wózkach mają dostęp do pomieszczeń ulokowanych na parterze (tj. sal dydaktycznych, dostosowanej łazienki, sekretariatu, pokoju nauczycielskiego, kuchni, stołówki).

Ciąg komunikacyjny pionowy(schody) jest umieszczony w środku budynku, na prawo od wejścia głównego.

Nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osoby niepełnosprawnej – czynność ta zostanie wykonana po wykonaniu nowej nawierzchni podwórza gospodarczego.

Do pomieszczeń szkoły można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Pomocy w poruszaniu się po budynku udzielają pracownicy obsługi lub sekretarz szkoły.

W budynku nie funkcjonuje winda, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych czy w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt dla osób doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Szkoła Podstawowa w Mojuszu udostępnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się następujące formy kontaktu ze szkołą:

Faks: +48 58 684 77 50

E-mail: mojusz0@poczta.onet.pl

Szkoła Podstawowa w Mojuszu udostępnia dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy w formie dostępnej dla osób uprawnionych, na ich wniosek.

Informacje dodatkowe

  1. Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą poruszać się po stronie za pomocą klawisza TAB.